06 - 43986460 info@psychologenpraktijknova.nl | Gozelinusbocht 64, 5531 KL Bladel

Bewezen effectief

Persoonlijke benadering

Behandeling op maat

Welke behandelvormen biedt Psychologenpraktijk Nova?

Psychologenpraktijk Nova werkt met diverse therapievormen. Er wordt gewerkt met de behandelmethodes die uit onderzoek het meest effectief zijn gebleken. Samen bepalen we welke therapie het beste bij u past.

Dit zijn de therapievormen die Psychologenpraktijk Nova biedt:

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat er van uit onze gedachten grote invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Verder gaat het er van uit dat mensen regelmatig gedachten hebben die niet helpen of kloppen, en dat we die gedachten nog geloven ook!

Bij cognitieve therapie probeer je je vraagtekens te zetten bij je eigen gedachten. Voorbeelden van vragen die je dan stelt zijn:

 • Verwar ik een gedachte met een feit?
 • Trek ik voorbarige conclusies?
 • Denk ik in zwart-wit termen?
 • Veroordeel ik mezelf als geheel omdat ik één ding fout heb gedaan?
 • Concentreer ik mij op mijn zwakheden en vergeet ik mijn sterke punten?
 • Stel ik onredelijke hoge eisen aan mezelf, zodat ik tekort zal schieten?
 • Probeer ik andermans gedachten te raden? (We noemen dat gedachtelezen)
 • Probeer ik te raden hoe een situatie zal aflopen? (Dat heet toekomst voorspellen)
 • Verwacht ik perfectie?
 • Ben ik aan het rampdenken?

Door te oefenen met cognitieve therapie kun je je eigen patronen van denken wat leren bijstellen, zodat je niet meer automatisch gedachten krijgt die niet helpen of kloppen. Het is een heel waardevol middel bij het behandelen van verschillende psychische klachten.

Gedragstherapie
Gedragstherapie gaat over de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen. We hebben allemaal bepaalde verwachtingen of redenen om ons gedrag te vertonen, alleen zou je je kunnen afvragen of het wel zo verstandig is wat we soms doen! Bij gedragstherapie ga je oefenen met ander gedrag dan je normaal gesproken laat zien, om er achter te kunnen komen dat dat eigenlijk veel beter werkt voor jezelf. Ook gedragstherapie is een heel goed instrument bij het behandelen van verschillende psychische klachten.

Een goed voorbeeld van gedragstherapie gaat over ‘nee’ zeggen. Dit is voor veel mensen lastig om te doen, bijvoorbeeld omdat iemand de verwachting heeft dat wanneer ze ‘nee’ zeggen, ze in een conflict zullen komen. Als je deze verwachting hebt, en je het erg vervelend vindt om in conflict te komen, is het logisch dat iemand ‘nee’ zeggen gaat vermijden. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat je overladen wordt met werk, maar ook dat je er niet achter komt dat je verwachting niet klopt! Door altijd maar ‘ja’ te zeggen kun je er niet goed achter komen dat je helemaal geen conflict hoeft te krijgen wanneer je op een beetje handige manier ‘nee’ zegt.

Bij gedragstherapie zou je bij dit voorbeeld gaan oefenen met op een handige manier ‘nee’ zeggen, om er achter te kunnen komen dat mensen daar over het algemeen prima op reageren. Dit noem je een gedragsexperiment. Door hier regelmatig mee te oefenen kun je je verwachtingen leren bijstellen, en zal het steeds makkelijker worden om ander gedrag te vertonen.

Cognitieve gedragstherapie
Gedragstherapie wordt vaak gecombineerd met cognitieve therapie. De kerngedachte van de cognitieve gedragstherapie is dat uw manier van denken bepaalt hoe u zich voelt. Het denken is te beïnvloeden. U kunt gelukkiger en productiever leven als u op gezonde manieren denkt. Door grip te krijgen op uw denken kunnen veel klachten behandeld worden. Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende therapie die zich wetenschappelijk heeft bewezen. Eerst wordt er door middel van cognitieve therapie uitgezocht wat voor onrealistische en/of negatieve overtuigingen iemand heeft (bijvoorbeeld ‘In de trein zal ik altijd flauwvallen’). Deze overtuiging wordt vervolgens getoetst door middel van gedragstherapie (bijvoorbeeld een ritje met de trein maken om te zien of u inderdaad zult flauwvallen).

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een ‘trauma’.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Men spreekt dan van een post traumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na drie tot vier zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?
In het begin van de EMDR therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Welke voorbereidingen zijn nodig?
EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid uitleggen hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. Dit wordt meestal ook geoefend.

Hoe gaat EMDR in z’n werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Deze afleidende stimuli zullen in bijna alle gevallen oogbewegingen (‘eye movements’) zijn, indien nodig met een koptelefoon die afwisselend links en recht een ‘klikje’ laat horen. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten. Hierbij gaat het om series (‘sets’ genoemd) van ongeveer een halve minuut ‘handbewegingen’. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets ‘handbewegingen’ zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon en erg geen of minder spanning aanwezig zal zijn.

Zijn er ook na-effecten te verwachten?
Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Toekomstig onderzoek zal uit moeten maken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.

Hoe nu verder?
Mocht u nog vragen hebben over EMDR of wilt u weten of behandeling EMDR geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten dan kunt u contact opnemen met de Psychologenpraktijk Nova.

Oplossingsgerichte therapie
Wanneer we problemen hebben, zijn we vaak geneigd om erover te ‘klagen’. Dat is een normale reactie en het voelt soms prettig, maar het helpt ons meestal niet bij het vinden van een oplossing. De oplossingsgerichte therapie is, zoals de naam al zegt, een therapie die zich vooral bezighoudt met het vinden van een oplossing voor het probleem. Hoe het probleem ontstaan is, lijkt voor deze therapie minder van belang. Het voordeel van deze therapievorm is dat deze over het algemeen korter duurt dan andere therapieën, denk hierbij aan ongeveer vijf sessies. Een nadeel is dat deze therapie niet geschikt is voor ieder probleem. De oplossingsgerichte therapie wordt voornamelijk gebruikt bij depressieve klachten, angst, stress en burn-out. Ook bestaat de mogelijkheid de oplossingsgerichte therapie te gebruiken bij gezins- of relatieproblematiek.

Coach
Zoals hierboven staat beschreven werkt u samen met de psycholoog aan uw doelen. Mensen hebben vaak de neiging om de psycholoog als de ‘expert’ te zien van alle problemen, maar bij deze therapie is het juist andersom; u bent de expert van uw eigen problemen. Natuurlijk is de psycholoog er altijd om u te helpen, te ondersteunen en om inzichten te bieden! Hoe zij hierin te werk gaat zal afhankelijk zijn van hoe de cliënt zich opstelt, waarbij er drie typen cliënten worden gezien:

 • Bezoeker: De cliënt ziet het probleem buiten zichzelf, er is dus eigenlijk geen probleem in zijn/haar ogen.
 • Klager: De cliënt erkent het probleem maar ziet de oplossing niet bij zichzelf, vaak ziet hij of zij zichzelf als slachtoffer van het probleem.
 • Klant: De cliënt erkent dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij zichzelf ligt.

Huiswerk
De oplossingsgerichte therapie brengt veel huiswerkopgaven met zich mee. Juist omdat uzelf als de expert wordt gezien, wordt ook verwacht dat u zelf met uw problemen aan de slag gaat. Meestal worden er huiswerkopdrachten meegegeven die variëren van observatie-opdrachten tot doe-opdrachten. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis hebt om uw problemen aan te pakken.

Technieken
Juist omdat het bij de oplossingsgerichte therapie van belang is dat de oplossingen en ideeën samen gevormd worden, zijn er bepaalde gesprekstechnieken die de psycholoog kan gebruiken om samen met u tot deze oplossing te komen. Zo is er de wondervraag, waarbij uw psycholoog u vraagt wat er anders zou zijn wanneer het probleem was opgelost. Ook gaat de psycholoog er van uit dat er altijd uitzonderingen zijn, er zullen altijd situaties geweest zijn waarin het probleem zich niet voordeed. Als laatste is er de mogelijkheid om vragen en problemen op een schaal te plaatsen. De cliënt wordt gevraagd in hoeverre hij meent dat het doel al bereikt is op een schaal van 0 tot 10.

Verschil
Wat is nu het grootste verschil tussen deze oplossingsgerichte therapie en andere therapievormen? Het belangrijkste verschil eigenlijk de rol van de psycholoog als coach. De psycholoog gaat er vanuit dat een groot deel van de oplossing van het probleem al bij u aanwezig is en helpt u in uw zoektocht naar deze oplossing. Vervolgens kunt u samen met de psycholoog de oplossing vormen of creëren.

Persoonlijkheids­diagnostiek
Diagnostiek
Psychologenpraktijk Nova verricht psychodiagnostisch onderzoek in de breedste zin van het woord betreffende complexe casuïstiek. Met een psychodiagnostisch onderzoek kunnen we hypotheses toetsen en daarmee krijgen we een beter beeld van uzelf en uw mogelijkheden, sterke en kwetsbare kanten, het karakter en persoonlijke vaardigheden. Op deze wijze kunt u of uw behandelaar uw klachten of problemen beter begrijpen en/of behandelen.

De vraagstelling voor een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het intelligentieniveau, de structuur van de persoonlijkheid, de aanwezigheid van psychische stoornissen (As I en As II) of ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of het meten van cognitieve functies. Ook kan er een vraag zijn naar een passend advies voor behandeling.
Een psychodiagnostisch onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, in totaal voor de betrokkene 4 tot 12 uur. Deze tijd verspreiden we over een aantal afspraken. Het onderzoek zal bestaan uit verschillende soorten van onderzoek, zoals interviews, vragenlijsten en tests. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Dit rapport is voor u als cliënt en in overleg met u voor de medisch verwijzer (meestal de huisarts). De psycholoog bespreekt dit rapport met u in een adviesgesprek. U heeft recht op inzage in het eigen psychodiagnostisch rapport en u krijgt altijd een kopie van het rapport. De inhoud van het psychodiagnostisch rapport blijft over het algemeen één tot twee jaar geldig.

Relatietherapie
Communicatie
Ongeacht het doel waaraan wordt gewerkt in de relatietherapie, zal er altijd veel aandacht worden besteed aan de communicatie. Gedrag is door veel zaken te verklaren zoals iemands persoonlijkheid, stemming, biologische aanleg en bedoeling. De belangrijkste uitlokker van gedrag is echter interactie, oftewel het reageren op elkaar. Wanneer de onderlinge communicatie niet goed verloopt, kunt u elkaar ook niet duidelijk maken wat u graag anders zou willen zien en wat u wilt bereiken.
Communicatie kent twee niveaus: het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau. Het inhoudsniveau gaat over wat er letterlijk wordt gezegd. Het betrekkingsniveau gaat meer over de manier waarop iets gezegd wordt, de relatie die u met de ander hebt, en wat u van de ander verwacht. Communicatie op betrekkingsniveau is te herkennen aan de non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukking en gebaren. Wanneer mensen ruzie hebben richten ze zich vaak op het inhoudsniveau terwijl het eigenlijk om het betrekkingsniveau gaat.

De XYZ-formule
De XYZ-formule kan partners helpen om concreet en specifiek te communiceren met elkaar. X staat voor het gedrag van uw partner dat u duidelijk kunt zien of horen. Y is de situatie waarin het gedrag van uw partner plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld een tijdstip of een plaats zijn. Z is uw emotionele reactie; de gedachte of het gevoel dat het gedrag van uw partner veroorzaakt bij u.
Wanneer u wilt dat uw partner zijn of haar gedrag verandert, is de XYZ-formule een goede communicatiemethode. Door X (het gedrag) helder te omschrijven weet uw partner duidelijk welk specifiek gedrag u graag anders zou willen zien. Door Y (de situatie) te omschrijven krijgt uw partner een duidelijker voorbeeld en meer inzicht in de situaties waarin hij/zij dit gedrag vertoont. Daarnaast zorgt het omschrijven van Y ervoor dat u geen ineffectieve communicatie gebruikt door het gebruik van ‘altijd’ of ‘nooit’: bijvoorbeeld ‘jij doet altijd neerbuigend naar mij’. Het omschrijven van Z (hoe u zich erdoor voelt) zorgt ervoor dat uw partner meer begrip krijgt voor hoe hij/zij op u overkomt, en is de belangrijkste motivatie om zijn/haar gedrag te veranderen. Wat u dus tegen uw partner zegt is het volgende: “Wanneer jij X doet in situatie Y voel ik mij Z”. In deze zin zit dus geen expliciet uitgesproken opdracht naar uw partner om zijn/haar gedrag te veranderen, want dat zal waarschijnlijk alleen maar verdediging en weerstand oproepen. Kijk eens naar de volgende zin: “Wanneer jij een uur te laat komt (X: gedrag), terwijl wij een afspraak hebben (Y: situatie), dan voel ik me verdrietig en krijg ik het idee dat jij onze afspraak helemaal niet belangrijk vindt (Z: het gevoel en de gedachte die het bij u veroorzaakt)”. Deze zin klinkt heel anders dan de zin: “Jij bent altijd te laat!”.

Rouwverwerking
Het overlijden van een dierbare leidt vak tot een emotionele achtbaan waarin het moeilijk is om te balanceren en vertrouwen te houden. Het gaat niet allen over verdriet maar ook over het accepteren van de werkelijkheid en het aanpassen aan een leven waarin de dierbare ontbreekt.

Binnen Psychologenpraktijk Nova kunt u, eventueel samen met uw gezin en/of familieleden, onder begeleiding werken aan uw verlies.

We zoeken samen naar manieren om het verlies een plaats te geven en de draad van het leven weer op te pakken. Hierbij gebruiken we dagelijkse, tastbare zaken dat het praten over het verlies kan vergemakkelijken.

Werkwijze
Nadat u zich heeft aangemeld bij Psychologenpraktijk Nova maken wij op korte termijn een afspraak met u. In dat eerste gesprek begint de intake. Hierin worden nadere gegevens van u gevraagd en gekeken naar uw persoonlijke situatie. Vervolgens vindt er een oriëntatie op de klachten plaats, zoals ontstaan, aard en verloop. Het kan is sommige gevallen helpen als u dit van te voren voor u zelf al nagegaan bent en daardoor makkelijker kunt vertellen. Vervolgens wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en zal een afweging gemaakt worden of er een psychodiagnostisch onderzoek nodig is. Veelal wordt dat gedaan zodat er sneller een diagnose gesteld kan worden.

Samen met de psycholoog wordt bekeken wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om het probleem aan te pakken. Daarna begint de behandeling. De meeste behandelingen bestaan uit vijf à twaalf gesprekken, afhankelijk van uw klachten en uw eigen inzet. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten. Op het einde van de behandeling vindt de afronding plaats en wordt het resultaat besproken.

Mindfulness
Mindfulness is een vorm van meditatie en de focus ligt nadrukkelijk op het hier en nu. Het gaat dus niet om de toekomst of het verleden -want daar kunt u op dit moment toch niets aan veranderen- maar om wat u nu doet en denkt. Mensen zijn geneigd zich zorgen te maken over alles wat nog moet komen of over dingen die geweest zijn, terwijl ze vergeten zich te richten op wat er nu gebeurt. Wanneer u zich richt op wat u nu denkt, doet en voelt, creëert u ruimte en wordt u zelfbewuster. Mensen zijn vaak niet bewust bezig met wat ze op het moment doen. Ook u bent waarschijnlijk wel eens met de auto op de plaats van bestemming gearriveerd zonder bewust met het rijden bezig te zijn geweest. Uw gedachten waren overal behalve bij de weg. Wanneer u vaak in het verleden verkeert met uw gedachten, of juist in de toekomst, kan dit zorgen met zich meebrengen. Volgens de ideeën die bij mindfulness horen, kunnen deze zorgen minder worden wanneer u uw aandacht meer op het hier en nu richt. Iemand die bijvoorbeeld vaak piekert, kan hier veel baat bij hebben.

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)
In het Nederlands wordt dit aandachtgerichte cognitieve therapie genoemd, of kortweg mindfulness. Mindfulness gaat over accepteren, u leert te accepteren dat pijn en verdriet bij het leven horen. In plaats van er tegen te vechten, leert u hoe u hier mee om kunt gaan. Ook mensen met heftige emoties hebben baat bij mindfulness. Door met open aandacht te kijken naar bijvoorbeeld uw angstklachten, zult u ervaren dat u de angst wel degelijk kunt verdragen en dat deze bovendien uiteindelijk vanzelf weer verdwijnt. Natuurlijk is het niet prettig om geconfronteerd te worden met uw angst, maar u zult merken dat u ermee om kunt gaan.
Met opdrachten om op specifieke momenten van de dag uw aandacht volledig te richten op datgene waar u mee bezig bent (tandenpoetsen, eten, autorijden, wandelen enz.), leert u om meer in het hier en nu te leven. Dit is in het begin vaak lastig, maar oefening baart kunst. Een andere oefening, zowel voor bewustwording als ontspanning, is de zogenoemde bodyscan. U begint met de aandacht te vestigen op uw linker grote teen, vervolgens uw andere tenen, uw voet, uw hak, uw enkel en uiteindelijk uw hele lichaam. Ook leert u uw gedachten vanaf een afstand nieuwsgierig en zonder oordeel te bekijken en ze vervolgens los te laten, in plaats van u erdoor mee te laten slepen.

Resultaten
Mindfulness is er voor iedereen, jong of oud, iedereen kan er baat bij hebben. Het is een behandeling waarvan de effectiviteit is aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. Mindfulness is de laatste jaren steeds meer in de populariteit gekomen. Het zorgt er niet voor dat uw problemen ineens verdwenen zijn, maar het helpt wel om dingen die niet te veranderen zijn te accepteren. Mensen geven ook aan dat ze dankzij mindfulness minder piekeren, dat ze een betere kwaliteit van leven ervaren en dat ze (extra) kunnen genieten van de kleine dingen in het leven.

Assertiviteitstraining
Vindt u het moeilijk om “nee” te zeggen? Uw grenzen aan te geven? Voelt u zich onzeker als u voor uzelf opkomt? Heeft u moeite om niet te agressief over te komen? Uw mening te geven zonder boos te klinken? Als u hier “ja” antwoordde is dit traject wat voor jou! Hoe pakt u op een sterke manier een moeilijke situatie aan waarin u iemand wilt aanspreken? Hoe lost u een conflict op een goede manier op?

Doel
Assertiviteit gaat over op een goede manier uw mening geven of uw standpunt naar voren brengen zonder de relatie met de ander te beschadigen maar ook zonder uzelf tekort te doen. U gaat leren dat uw mening geven of een verzoek doen ook anders kan. Dat “nee” zeggen niet zo moeilijk hoeft te zijn en dat eerlijkheid ook gepaard kan gaan met tact en diplomatie. Verder werken we aan zelfvertrouwen, communicatie vaardigheden en hoe je op een prettige manier voor jezelf op kan komen.

Inhoud
Theorie over assertief communiceren
Communicatie en gesprekstechnieken aanleren
Opbouw van zelfvertrouwen in gesprekken en oefeningen
Verbindend communiceren
Feedback geven op een goede manier
De inhoud van de training wordt voor u op maat gemaakt en sluit aan bij uw wensen en behoeften. Het is een individueel maatwerktraject met persoonlijke begeleiding, oefeningen en thuis/werk opdrachten.

Doelgroep
Iedereen die graag assertief wil communiceren en dit nu nog moeilijk vindt.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. Zo krijgt u inzicht in uw behandelresultaten en de effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van de tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij einde van de behandeling.